เริ่มต้นโครงการ :
โครงการแล้วเสร็จ

ความคืบหน้าโดยรวม 100%
1. งานโครงสร้าง 100%
2. งานระบบประกอบอาคาร 100%
3. งานสถาปัตยกรรม 100%© 2019 THE NEST PROPERTY. ALL RIGHTS RESERVED.